Un futur previsible per Andorra

El viatge

 • Incertesa
 • Anàlisi de situació
  Detectar com més aviat la dimensió de el problema i afrontar-lo.
 • Assegurar la liquiditat
  Pla de contenció financera i accés al crèdit.
 • Limitar la responsabilitat
  Responsabilitat corporativa de l’empresa i de l’empresari.
 • Seguretat
  Tecnologies i Pla d’Higiene.
 • Eficiència energètica
  Correlació de les tecnologies i processos amb un sentit econòmic i de responsabilitat social corporativa.
 • Inversions
  Afrontar les inversions fora de balanç. Preservar el fons de maniobra per al Core.
 • Comunicació
  Distinció de la competència. Oportunitat. Millora de la quota de mercat.

Tots passarem per diversos estadis en aquesta crisi. Des del traumatisme, la por, l’aprenentatge i finalment, l’anhelat creixement. Només depèn de nosaltres com i quan passarem per cada un d’aquests.

La reacció previsible davant l’amenaça de la COVID-19 és una contracció del mercat globalitzat, grans caigudes del PIB, nul·la demanda, altíssimes taxes d’atur i fins i tot el risc de deflació.

Sortir d’aquesta crisi no només dependrà de nosaltres. Els mercats, països, empreses i persones, tots som interdependents. Hem de dissenyar tan aviat com es pugui un pla de contenció, coneixent la dimensió de l’impacte en el compte de resultats, i més important encara, un pla de reactivació econòmica, coneixent els mitjans tècnics i humans al nostre abast per construir objectius calculats cap al qual dirigir-la.

Davant d’un escenari de caiguda de la demanda, el mercat ha d’adoptar polítiques més agressives reduint el seu preu, o bé apostar per augmentar la qualitat de la seva oferta, distingint-se de la seva competència global.

El client que econòmicament solvent, en un escenari de recessió econòmica després del SARS-CoV-2, escollirà, d’entre l’oferta disponible, la que li aporti seguretat.

En un mercat globalitzat i altament competitiu, la comunicació és determinant i una peça fonamental per compensar l’esperada pèrdua de clients, captant als de major renda (o quota de mercat) als competidors més directes.

Limitar la RC de l’empresa.

En primer lloc, ens centrarem en l’empresa. A la marca que tant els ha costat aixecar i posicionar, i ho farem limitant la seva responsabilitat civil davant l’eventual reclamació d’un client que contregui la malaltia. Haurem de ser capaços d’assegurar que l’empresa no és, ni pot ser, en cap manera el focus de contagi.

En segon lloc, ens centrarem també a protegir l’empresari. Amb la modificació laboral d’11 d’abril, la COVID-19 passa a tenir la consideració d’Accident Laboral.

Res, llevat de la disposició de les correctes mesures de protecció col·lectiva i individuals segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals consolidada a 29 de desembre de 2014, pot evitar que la Fiscalia actuï contra ell d’ofici i per la via penal, davant la reclamació d’un treballador que contregui la COVID-19.

Pla d’Higiene i Reactivació de l’Empresa a Andorra